Opiekunowie:

Agnieszka Kapuścińska
Magdalena Pintera-Wall
oprawa plastyczna – Beata Debich

Nie to, co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć, 
świadczy o naszej mądrości "

                                                                                                                             Władysław Grzeszczyk

PODZIĘKOWANIE
 
Dla całej społeczności szkolnej
zarówno uczniów, rodziców, nauczycieli
jak i wszystkich pracowników szkoły
za wrażliwość serca, życzliwość i bezinteresowne
wspieranie działań Szkolnego Klubu Wolontariatu
i Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Skład samorządu uczniowskiego:

Przewodniczący: Julia Grenda 3C
zastępca: Adrianna Biesiacka 3C
zastępca: Mikołaj Rybowski 3F

W Samorządzie znajduje się sekcja plastyczna:
Lidia Bajer 3A
Aleksandra Szubertowicz 3A
Ostojska Aleksandra 3A
Magdalena Minias 3A
Martyna Szakirow 3A

sekcja organizacyjna:
1.      Zofia Biesaga 3C
2.      Marietta Kazimierczak 3C
3.      Jakub Brykowski 3B
4.      Izabela Świtoniak 3C
5.      Martyna Konieczna 3D
6.      Aleksander Gotkiewicz 3E

fotograf szkolny:
Brykowski Jakub III B

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2008/2009
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2009/2010
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2010/2011
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2011/2012
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2012/2013
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2013/2014
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2014/2015
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Cele samorządu uczniowskiego:

- uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
- partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.
- rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
- kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
- stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.

Prawa samorządu uczniowskiego:

Samorząd uczniowski może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań.
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

Obowiązki samorządu uczniowskiego:

- pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
- organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
- przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
- współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów.
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
- zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
- okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
- informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty itp.)
- zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar.
- dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
- troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
- dbanie o piękno mowy ojczystej.
- udzielanie pomocy osobom potrzebującym.

Rada samorządu uczniowskiego:

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Władzami samorządu uczniowskiego są:
- na szczeblu klas: samorządy klasowe,
- na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego

W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą:
- przewodniczący,
- dwaj zastępcy przewodniczącego
- członkowie rady samorządu.

Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.
Prace rady samorządu uczniowskiego koordynuje przewodniczący rady wraz z nauczycielami – opiekunami.
Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu do końca września.

Podstawowe dokumenty takie jak regulamin, plan pracy oraz sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego znajdują się u dyrekcji szkoły, opiekuna i są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym.
Samorząd uczniowski prowadzi gazetkę ścienną, na której znajdują się informacje dotyczące jego bieżącej działalności.