Stołówka szkolna

JADŁOSPIS

 20 - 24 maja 2024 roku

Uwaga: Od listopada Intendent dostępna będzie w nowym miejscu- biuro obok pokoju nauczycielskiego.

OPŁATY

Opłata za obiady w MAJU wynosi: 102

Wpłaty za obiady prosimy wpłacać na nowy numer konta bankowego: 75 1090 1304 0000 0001 5611 4519 (Santander Bank Polska S.A.)

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 16 w Pabianicach

Tytułem: IMIĘ, NAZWISKO (dziecka), KLASA, MIESIĄC (za który dokonywana jest wpłata)

Wpłaty za obiady za bieżący miesiąc należy uregulować przelewem do 10-go dnia każdego miesiąca (zgodnie z kwotą z kwitka z rozliczeniem na dany miesiąc) ale nie wcześniej

niż 1 dnia miesiąca!*

W pierwszym tygodniu nowego miesiąca rozliczenia z kwotą do zapłaty za bieżący miesiąc będą wysyłane na adresy mailowe rodziców (podane w deklaracji)

Opłata za dany miesiąc będzie naliczana wg schematu:*

(ilość dni nauki w miesiącu x 6zł) - (ilość dni nieobecności zgłoszonych w poprzednim miesiącu x 6zł)= kwota do zapłaty

 *nie dotyczy września

UWAGA:

Brak kwitka z rozliczeniem nie zwalnia z obowiązku opłacenia obiadów w danym miesiącu.

NIEOBECNOŚĆ NA OBIEDZIE

Nieobecność dziecka na obiedzie prosimy zgłaszać wyłącznie SMS-em pod numerem telefonu intendenta szkolnego:  690-213-389 
(przyjmowane będą do godz. 8:30)

W przypadku braku informacji o nieobecności dziecka zwroty nie będą uwzględniane.

UWAGA: Nieobecności te nie są zgłaszane do wychowawcy ucznia. SMS-y są tylko na użytek intendent w celu naliczenia odliczeń w opłatach.

WEJŚCIE NA OBIADY

Dzieci korzystające z obiadów będą musiały codziennie przed wejściem na stołówkę szkolną okazać się "miesięcznym bonem" w formie papierowej.

Skąd wziąć bon?

Bony obiadowe będą rozdawane co miesiąc uczniom przez wychowawców klas na koniec każdego miesiąca.

UWAGA:

Dzieci, które mają zaległości w opłatach za obiady, otrzymają bon dopiero po opłaceniu należności!!!

(w tym przypadku prosimy o zgłaszanie się uczniów osobiście do intendent po odbiór bonu, nie wcześniej jednak niż 2 dni po dokonaniu przelewu).

Nieobecność na stołówce z powodu braku bonu wynikającego z zaległości w opłatach nie będzie uwzględniana w odliczeniach w dalszych opłatach.

Zagubienie/zniszczenie bonu/brak bonu z innych przyczyn

Dzieci nieobecne w dniach proszone są aby po przyjściu do szkoły niezwłocznie odebrały od wychowawcy swój bon obiadowy.

 Jeśli uczeń zagubi lub zniszczy bon musi pobrać jego duplikat od Intendentki (pokój w księgowości).

Bony na stołówkę, nie zwalniają rodziców z obowiązku zgłaszania nieobecności ucznia na obiedzie. Nadal nieobecność z powodu choroby należy zgłaszać sms-em do intendent.

 REZYGNACJA Z OBIADÓW

W razie rezygnacji z obiadów prosimy o wypełnienie i dostarczenie do intendentki (lub sekretariatu) „Deklaracji o rezygnacji z obiadów[…]2023/2024” oraz „Wniosku o zwrot nadpłaconej kwoty[…]2023/2024” (druk do pobrania poniżej) w miesiącu poprzedzającym deklarowany dzień rezygnacji.

Ewentualne zaległości w płatnościach należy uregulować min. 7 dni przed dniem rezygnacji z obiadów (np. uczeń który ostatni raz będzie na obiedzie 15 listopada musi mieć uregulowane wszystkie płatności do 8 listopada).

UWAGA:

Wszyscy uczniowie, którzy odchodzą z naszej placówki do innej w trakcie roku szkolnego nie są zwolnieni z obowiązku złożenia pisemnej rezygnacji z obiadów.

Informacje o zadłużeniach w opłatach są co miesiąc zgłaszane do dyrekcji oraz do Wydziału Kultury i Sportu w Pabianicach.

NADPŁATY

 Ewentualne nadpłaty będą odesłane na konto z którego dokonana została opłata na pisemny wniosek rodzica. (do pobrania poniżej)

Ewelina Guminiak
Intendentka SP16

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
Deklaracja rezygnacji z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
Wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty