Opiekunowie Samorządu:
Magdalena Pintera-Wall
Anna Dąbrowska-Piekielna
Milena Skrobek

oprawa plastyczna – Beata Debich

Nie to, co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć, 
świadczy o naszej mądrości "

                                                                                                                             Władysław Grzeszczyk

Skład samorządu uczniowskiego:

Przewodnicząca: Antonina Skiba 6D
Z-ca: Agata Nowak 6D
Z-ca: Kaja Stępińska 6B

W Samorządzie znajduje się sekcja plastyczna:

1.      Nina Pioch 4B
2.      Abigail Jaros 4B
3.      Julia Holwek 6C
4.      Antonina Skiba 6D
5.      Nikola Okruszek 6D
6.      Oliwia Okruszek 6D
7.      Julia Rynkiewicz 6D
8.      Agata Nowak 6D                                                                                                                    

sekcja organizacyjna:

1.      Abigail Jaros 4B
2.      Maja Kielan 4B
3.      Weronika Chęcińska 6A
4.      Antonina Skiba 6D
5.      Agata Nowak 6D 
6.      Julia Holwek 6C
7.      Jan Jabłoński 6C
8.      Klaudia Raczyńska 7B
9.      Nina Andrzejczak 7BCezary Gaca 7B

fotograf szkolny:
Marek Poros 6A

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2008/2009
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2009/2010
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2010/2011
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2011/2012
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2012/2013
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2013/2014
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2014/2015
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019
Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Cele samorządu uczniowskiego:

- uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
- partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych zadań szkoły.
- rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
- kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
- stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.

Prawa samorządu uczniowskiego:

Samorząd uczniowski może przedstawić Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:
- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania właściwych zainteresowań.
- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

Obowiązki samorządu uczniowskiego:

- pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
- organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
- przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
- współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów.
- dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
- zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
- okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.
- informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty itp.)
- zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar.
- dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów.
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi.
- troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
- dbanie o piękno mowy ojczystej.
- udzielanie pomocy osobom potrzebującym.

Rada samorządu uczniowskiego:

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Władzami samorządu uczniowskiego są:
- na szczeblu klas: samorządy klasowe,
- na szczeblu szkoły: rada samorządu uczniowskiego

W skład rady samorządu uczniowskiego wchodzą:
- przewodniczący,
- dwaj zastępcy przewodniczącego
- członkowie rady samorządu.

Kadencja rady samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.
Prace rady samorządu uczniowskiego koordynuje przewodniczący rady wraz z nauczycielami – opiekunami.
Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje opiekun samorządu do końca września.

Podstawowe dokumenty takie jak regulamin, plan pracy oraz sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego znajdują się u dyrekcji szkoły, opiekuna i są dostępne do wglądu wszystkim zainteresowanym.
Samorząd uczniowski prowadzi gazetkę ścienną, na której znajdują się informacje dotyczące jego bieżącej działalności.