Język niemiecki

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Ćwiczenia w czasie przeszłym Perfekt
Modalne
Czasowniki modalne
Zdania pytające
Odmiana czasowników regularnych
Zaimki dzierżawcze
Rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
Kochen ist mein Hobby
Słownictwo 5
Przyimki III-IV
Zawody
Zdania z III i IV p
Przyimki z III i IV p